HỘI CHỦ RỪNG VIỆT NAM

     Hội Chủ rừng Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các chủ rừng thuộc mọi thành phần kinh tế trong cả nước và công dân Việt Nam hoạt động trực tiếp liên quan đến chủ rừng theo quy định của pháp luật tự nguyện thành lập, nhằm mục đích tập hợp, liên kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong quản trị rừng, trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ rừng; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên theo quy định của pháp luật, góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.
      Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt.
      Trụ sở của Hội đặt tại Tầng 3, nhà Trống Đồng, Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp, 489 Hoàng Quốc Việt, Hà Nội.
      Hội hoạt động trong phạm vi cả nước, trên các lĩnh vực về quản trị rừng, về các quyền và nghĩa vụ của chủ rừng theo quy định của pháp luật và thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội như quy định tại Điều 2 của Điều lệ.
      Hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.

Ban biên tập                    Quay về trang chủ