X

HỘI CHỦ RỪNG VIỆT NAM

CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ RỪNG LÀ LỰC LƯỢNG VŨ TRANG

Insert your error message here, if the PDF cannot be displayed.


     * Để xem tài liệu về quyền và nghĩa vụ của chủ rừng khác, xin nhấn vào con trỏ tương ứng sau đây: <>Các hộ gia đình, cá nhân;<> Cộng đồng dân cư thôn bản<> Ban quản lý rừng đặc dụng<> Ban quản lý rừng phòng hộ<> Các tổ chức kinh tế<> Các tổ chức khoa học công nghệ, đào tạo..<> Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài<>