X

THÔNG BÁO CỦA BAN THƯỜNG VỤ HCRVN VỀ CÔNG TÁC NHÂN SỰ BCH, BTV VÀ BKT HỘI THÁNG 10-2020


      Tại văn bản số 50/TB-HCRVN ngày 19/10/2020, Ban Thường vụ Hội Chủ rừng Việt Nam đã có thông báo một số nội dung quan trọng về công tác nhân sự của Hội như sau:

      "Căn cứ Điều lệ Hội Chủ rừng Việt Nam và Quy chế hoạt động của Ban chấp hành Hội Chủ rừng Việt Nam;
      Căn cứ đề nghị của Ban Kiểm tra và Ban thường vụ Hội theo kết luận tại hội nghị Ban thường vụ Hội mở rộng ngày 24 tháng 9 năm 2020 về công tác tổ chức của hội.
      Trong tháng 10/2020 Ban chấp hành Hội Chủ rừng Việt Nam đã có một số quyết định về nhân sự Ban Chấp hành, Ban thường vụ và Ban Kiểm tra Hội như sau:
      1, Tại QĐ số 46/QĐ HCRVN ngày 19/10/2020 BCH HCRVN đã Đồng ý để 2 thành viên rút khỏi Ban thường vụ Hội Chủ rừng Việt Nam, gồm: Ông Lê Khắc Côi thôi nhiệm vụ Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội và Ông Nguyễn Văn Sử thôi nhiệm vụ Trưởng ban Kiểm tra Hội.
      2, Tại QĐ số 47/QĐ HCRVN ngày 19/10/2020 BCH HCRVN đã phân công Ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Chủ tịch kiêm nhiệm chức vụ Tổng Thư ký và Chánh Văn phòng Hội.
      3, Tại QĐ số 48/QĐ HCRVN ngày 19/10/2020 BCH HCRVN đã bổ sung 2 thành viên tham gia Ban chấp hành HCRVN gồm: Bà Trần Thị Hải Yến và Ông Vũ Xuân Thôn.
      4, Tại QĐ số 49/QĐ HCRVN ngày 19/10/2020 BCH HCRVN đã bổ sung 2 thành viên tham gia Ban thường vụ HCRVN gồm: Bà Trần Thị Hải Yến và Ông Lê Văn Bách.
      5, Tại QĐ số 50/QĐ HCRVN ngày 19/10/2020 BCH HCRVN đã bổ sung 1 thành viên (Bà Trần Thị Hải Yến) và kiện toàn lại chức danh Trưởng Ban Kiểm tra (Bà Nguyễn Thị Thu Hằng);
      Ban thường vụ HCRVN thông báo đến các thành viên Ban chấp hành Hội và toàn thể hội viên được biết."

      Ông Hứa Đức Nhị, Chủ tịch HCRVN thay mặt Ban thường vụ Hội đã ký thông báo này./.

(Ban biên tập, tháng 10/2020)